cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Stanovy Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů ČR

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky (dále jen „Asociace“) je právnickou osobou - zájmovým sdružením právnických osob podle §20f - §20j Občanského zákoníku.
 2. Asociace na základě dobrovolnosti sdružuje profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory – právnické osoby, zřizované a působící na území České republiky (dále jen „orchestry a sbory“), a to bez ohledu na jejich právní statut.
 3. Asociace ideově navazuje na činnost občanského sdružení Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky.
 4. Sídlem Asociace je Praha 2, Vinohradská 12.
 5. Asociace působí na území České republiky.
 6. Členy Asociace jsou:


  ČESKÁ FILHARMONIE, příspěvková organizace
  se sídlem Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
  IČ: 00023264

  FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s.
  se sídlem FBM Zlín, T. G. Masaryka 2570, 760 27 Zlín
  IČ: 27673286

  FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ, příspěvková organizace
  se sídlem Eliščino nábřeží 777, 500 09 Hradec Králové
  IČ: 00402257

  JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA, příspěvková organizace
  se sídlem 28.října 124, 702 00 Ostrava
  IČ: 00373222

  JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ČESKÉ BUDĚJOVICE, příspěvková organizace
  se sídlem Kněžská 6, 370 21 České Budějovice
  IČ: 00396036

  KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, příspěvková organizace
  se sídlem I.P.Pavlova 14, 360 01 Karlovy Vary
  IČ: 00254657

  KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE, příspěvková organizace
  se sídlem Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice
  IČ: 00088447

  MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC, příspěvková organizace
  se sídlem Horní nám. 23, 772 00 Olomouc
  IČ: 00100617

  PLZEŇSKÁ FILHARMONIE, o.p.s.
  se sídlem Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň
  IČ: 25224662

  PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE, o.p.s.
  se sídlem Krocínova 1, 110 00 Praha 1
  IČ: 64947602

  SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE, příspěvková organizace
  se sídlem Mírové nám. 2950, 415 28 Teplice
  IČ: 00083283

  FILHARMONIE BRNO, příspěvková organizace
  se sídlem Komenského nám. 8, 602 00 Brno
  IČ: 00094817

  SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - Český rozhlas (zřízen zákonem)
  se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
  IČ: 45245053

  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK, příspěvková organizace
  se sídlem nám. republiky 5, 110 00 Praha 1
  IČ: 00064475

  ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s.
  se sídlem Hlavní 47, 353 21 Mariánské Lázně
  IČ: 26320053

  ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO, o.p.s.
  se sídlem Úvoz 39, 602 00 Brno
  IČ: 25318926

Čl. 2

Předmět činnosti Asociace

 1. Základním předmětem činnosti Asociace je prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými organizacemi působícími v orchestrech a sborech a obecný zájem na kultivaci veřejné sféry a duchovního života v České republice.
 2. Asociace předmět své činnosti uskutečňuje zejména těmito způsoby:
  • pomocí vzájemných konzultací,
  • vzájemným poskytováním informací z činnosti jednotlivých orchestrů a sborů,
  • společným postupem při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
  • vzájemnou podporou při řešení problémů chodu orchestrů a sborů.

Čl. 3

Vznik a podmínky členství

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné.
 2. Asociace je tvořena členy uvedenými v čl. 1 odst. 2 těchto stanov.
 3. Členy Asociace se mohou stát další orchestry a sbory, pokud jejich písemně podanou přihlášku schválí dvoutřetinová většina členů Asociace. O přijetí rozhoduje  nejbližší valná hromada po podání přihlášky a členové Asociace hlasují buď přímo, jsou-li přítomni, nebo v případě nepřítomnosti korespondenčně.

Čl. 4

Zánik členství

 1. Členství ve Asociaci zaniká
  • vystoupením člena písemným oznámením výboru Asociace,
  • zrušením člena Asociace bez právního nástupce,
  • vyloučením,
  • zánikem Asociace.
 2. Důvodem vyloučení je zejména závažné porušení stanov Asociace.
 3. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Asociace s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká seznámen nejméně 15 dnů před jednáním valné hromady, která bude rozhodovat  o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
 4. O vyloučení rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem doručení.
 5. Členovi se v období od podání návrhu na odvolání do rozhodnutí valné hromady pozastavuje výkon členských práv.
 6. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního členského příspěvku.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen Asociace vykonává svá členská práva a povinnosti svým ředitelem nebo jiným pověřeným zástupcem (dále jen „pověřený zástupce“). Pověřený zástupce člena může být v jednotlivých aktivitách zastoupen na základě jím udělené plné moci, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
 2. Člen Asociace má právo:
  • účastnit se valných hromad a dalších činností Asociace,
  • volit a být volen do výboru a do revizní komise Asociace,
  • být informován o činnosti Asociace,
  • vyjadřovat se k činnosti a předkládat návrhy k předmětu činnosti Asociace,
  • kontrolovat činnost Asociace.
 3. Členové Asociace mají povinnost:
  • dodržovat stanovy a další dokumenty schválené orgány Asociace,
  • v případě zvolení do funkcí tyto funkce řádně vykonávat,
  • podporovat a aktivně se zúčastňovat činnosti Asociace,
  • platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a termínu, které určuje valná hromada Asociace svým usnesením,
  • poskytovat orgánům Asociace informace, které si v souladu s rozhodnutím valné hromady vyžádají.
 4. Člen Asociace může svoje členství kdykoliv zrušit písemným sdělením výboru Asociace. K vyloučení člena z Asociace může dojít v případě, kdy nedodržuje stanovy a řád Asociace. O vyloučení člena rozhoduje nadpoloviční většina členů Asociace, a to hlasováním přítomných členů na valné hromadě a korespondenčním hlasováním nepřítomných členů.

Čl. 6

Orgány asociace

 1. Orgány Asociace jsou:
  • valná hromada
  • výbor
  • revizní komise

Čl.7

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Valná hromada je tvořena pověřenými zástupci všech členů Asociace (čl. 5 odst. 1).
 3. Valná hromada zejména:
  • volí a odvolává členy výboru,
  • volí a odvolává členy revizní komise,
  • projednává a schvaluje
   1. zásadní koncepční otázky činnosti,
   2. změny stanov (dvoutřetinovou většinou  přítomných členů),
  • rozhoduje o
   1. vyloučení člena z Asociace,
   2. výši, způsobu a termínu placení členských příspěvků
   3. zrušení Asociace, jmenování likvidátora a určení příjemce likvidačního zůstatku.
   4. usnesení o případném zániku Asociace a majetkovém vypořádání.
 4. Valnou hromadu svolává výbor podle potřeby a situace, nejméně však dvakrát do roka.
 5. Výbor je povinen svolat valnou hromadu kdykoliv na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů Asociace. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení žádosti, jsou oprávněni valnou hromadu svolat na náklady Asociace iniciátoři sami.
 6. Termín a místo konání valné hromady oznamuje výbor členům písemně nebo v elektronické podobě nejméně 14 dnů před stanoveným termínem jednání současně s programem jednání.
 7. Usnesení valné hromady je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů a na jednání je přítomna alespoň polovina  všech členů Asociace. Výjimkou je hlasování o přijetí nebo vyloučení člena, k němuž je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů Asociace. O přijetí nebo o vyloučení člena Asociace hlasují členové na valné hromadě přímo nebo v případě nepřítomnosti hlasují korespondenčně. Ke korespondenčnímu  hlasování zašle výbor členům, kteří se nezúčastnili jednání valné hromady, hlasovací lístky, na kterých je možné vyznačit rozhodnutí ano - ne. Pro vrácení hlasovacího lístku Asociaci musí být stanoven pro všechny členy jednotná lhůta. Po uplynutí sjednané lhůty, se sečtou hlasy obdržené korespondenčně s hlasy z valné hromady a vyhlásí se výsledek volby.
 8. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Valná hromada rozhoduje veřejně s výjimkou případů, které si vyhradí k tajnému hlasování.
 9. O každém zasedání valné hromady se vyhotoví zápis, který se zakládá v dokumentaci Asociace. Zápis ověří dva ověřovatelé z řad členů účastnících se zasedání valné hromady. Součástí zápisu je prezenční listina.

Čl. 8

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem Asociace. Řídí činnost Asociace a reprezentuje ji navenek.
 2. Výbor má  pět členů.
 3. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou. Člen je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
 4. Funkční období výboru jsou dva roky. Člen může být do funkce zvolen opakovaně.
 5. Člena výboru může před ukončením funkčního období odvolat valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
 6. Valná hromada volí členy výboru jmenovitě do těchto pozic: předseda, místopředseda, tři členové. Členové výboru jsou voleni na základě návrhu kteréhokoliv člena Asociace.
 7. Jednání výboru se konají nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Jednání výboru svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 8. Výbor předkládá na každé valné hromadě zprávu o své činnosti mezi valnými hromadami a zprávu o hospodaření.
 9. Usnesení výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 10. Výbor rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do kompetence valné hromady. Jednání výboru se může jako host zúčastnit kterýkoliv člen Asociace.
 11. Navenek jedná za Asociaci ve všech věcech předseda. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Asociace připojí svůj podpis. Předseda může k jednání jménem Asociace zmocnit po předchozím souhlasu výboru jinou osobu.

Čl. 9

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace. Revizní komise má tři členy.
 2. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou. Člen je zvolen získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
 3. Funkční období revizní komise výboru jsou dva roky. Člen může být do funkce zvolen opakovaně.
 4. Člena revizní komise může před ukončením funkčního období odvolat valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
 5. Revizní komise volí ze svých členů předsedu revizní komise, který svolává a řídí její zasedání.
 6. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se zasedání výboru.
 7. Hlavními úkoly revizní komise jsou:
  • kontrola činnosti Asociace a jejího souladu s obecně platnými právními předpisy,
  • kontrola plnění programových usnesení, usnesení valné hromady a výboru,
  • kontrola hospodaření asociace a správy jejího majetku.
 8. Revizní komise je oprávněná, zjistí-li nedostatky v činnosti nebo hospodaření Asociace, uložit výboru ve stanovené lhůtě odstranit tyto nedostatky a v případě nutnosti je oprávněna svolat jednání výboru nebo valnou hromadu.

Čl. 10

Spolupráce s jinými organizacemi

 1. Asociace ve smyslu cílů své činnosti spolupracuje i s dalšími organizacemi, které ovlivňují činnost symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Jsou to zejména:
  • ministerstvo kultury (odbor umění)
  • kulturní  výbor  Parlamentu České republiky
  • Divadelní ústav
  • odborové svazy orchestrálních hudebníků a sborových zpěváků
  • umělecké školy konzervatoře a akademie
  • Svaz autorů a interpretů
  • Asociace koncertních agentur
  • Asociace profesionálních divadel ČR
  • Asociace hudebních umělců a vědců
  • Iniciativa pro kulturu
  • Nadace Český hudební fond
  • Ochranný svaz autorský (OSA)
  • Dilia
  • Intergram – nezávislá společnost Výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
  • Unie zaměstnavatelských svazů
  • další společnosti.
 2. Asociace aktivně vstupuje do mezinárodní sítě profesionálních orchestrů a sborů a jejich profesních národních a nadnárodních organizací. Stává se jejich členem na základě rozhodnutí valné hromady nadpoloviční většinou přítomných členů. Přebírání závazků při účasti na činnosti zahraničních organizací je kompetenci valné hromady, která může pověřit k zavazování se výbor Asociace a jejího předsedu.
 3. Výbor Asociace zastupuje ve smyslu stanov Asociaci při jednáních s těmito organizacemi a zároveň je jménem Asociace partnerem jejich výkonných orgánů.

Čl. 11

Majetek a hospodaření

 1. Majetek Asociace tvoří finanční a hmotné prostředky získané z darů, dotací a podpor, dále z akcí pořádaných Asociací a z členských příspěvků členů. Tyto prostředky jsou určeny pro nezbytně nutnou činnost Asociace, případně další aktivity, na nichž se usnese valná hromada.
 2. Výši členských příspěvků a termín splatnosti stanovuje valná hromada každoročně na začátku roku nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. Majetek Asociace spravuje výbor, který předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně  zprávu o hospodaření.

Čl. 12

Zrušení a zánik Asociace

 1. Asociace se zrušuje
  1. rozhodnutím valné hromady,
  2. klesne-li počet členů pod tři,
  3. prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 2. Nepřechází-li při zrušení Asociace její majetek na právního zástupce, provede se likvidace. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek likvidátor převede na právnickou osobu,  v oblasti hudebního umění, kterou určí valná hromada Asociace.

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
vstup pro členy